principielle-ny-header Advokatvirksomheden har uafbrudt siden 1982 arbejdet med advokatopgaver i et omfang af mere end 3000 sager (små, mellemstore og store sager).

ALMINDELIGE SAGER

De fleste har været såkaldte almindelige sager, der vedrører klientrådgivning, og i visse tilfælde klientrepræsentation ved behandlingen af sager mellem private, myndigheder, danske domstole, og i visse tilfælde tillige internationalt. Blandt advokatopgaverne er også administration af fonde, foreninger og selskaber, m.v.

PRINCIPIELLE SAGER

Blandt mange principielle sager, hvori der er fremkommet resultater af generel, væsentlig betydning, kan nævnes følgende 40, der er opdelt i sager vedrørende myndighedsudøvelse (afgørelser, m.v.) og sager mellem private (selskabsret, aftaleforhold, injurier, m.v.).

SAGER MELLEM PRIVATE (se sager nr. 1 -16 nedenfor). SAGER OM MYNDIGHEDSUDØVELSE (se sager nr. 17 – 40 nedenfor).  

blaa-hvid-roed-groen-linje-frdig udgave

SAGER MELLEM PRIVATE:

Sagerne er opdelt efter emne.
 
Emne
Resultat
Retsinstans
Tidsskrift
PDF
1.

Kommerciel voldgift om kompetenceforhold i fondsbestyrelse og valg af suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer kan ændre udpegede suppleanter. Voldgift
2.

Fundats i Lauritzen koncernen.

Familierettigheder og almennyttige rettigheder anerkendt. Forlig pdf-icon
3.

Kommerciel voldgift.

Interessenter har gensidige loyalitetsforpligtelser ved fastsættelse af udbyttestørrelse i aktieselskab. Voldgift
4.

Beskyldning mod Den Danske Forening.

Sandhedsbevis ført om racisme i Den Danske Forening. Østre Landsret pdf-icon
5.

Injuriebeskyldning mod formand for humanitær organisation.

Formanden beskyttet imod injurier. Østre Landsret –   Østre Landsret dombog af 20. maj 1997
pdf-icon
 
6.

Injuriebeskyldninger om blufærdighedskrænkelse, tyveri og seksualforbrydelser.

Nabo injuriedømt for at have fremsat usande beskyldninger. Retten på Frederiksberg (upåanket) Retten på Frederiksbergs dombog af 6. september 2002
pdf-icon
7.

Incestbeskyldninger fra fraskilt kvinde mod mand vedr. fællesbarn.

Injuredom over kvinden. Østre Landsret Retten i Lyngbys dombog af 26. marts 1999
pdf-icon
8.

Incestbeskyldninger fra psykolog mod mand vedr. dennes eget barn.

Injuriedom over kvinden og psykologen. Østre Landsret Østre Landsret dombog af 20. marts 2001.
pdf-icon
9.

Pensionsrettigheder i TDC.

Pensionsrettigheder anerkendt. Voldgift (3 højeste-retsdommere)
10.

Sportsinstitutionsopsigelse af mangeårigt ansat medarbejder.

Medhold i krav om godtgørelse på 75.000 kr. som følge af usaglig afskedigelse. Højesteret pdf-icon
11.

Bortvisning af TDC-funktionær.

TDC skulle betale godtgørelse til usagligt opsagt medarbejder. Højesteret pdf-icon
12.

Opsigelse af gravid akademisk direktionssekretær.

Egmont Group skulle betale godtgørelse samt løn i opsigelseserioden, i alt 554.000 kr. Østre Landsret Østre Landsrets dombog af 25.juni 1998.
pdf-icon
13.

Brug af annoncer i dagspressen i relation til utilfredshed med lønforhold indenfor IT-sektoren.

Arbejdstagerorganisation frifundet. Arbejdsretten Arbejdsretligt Tidsskrift 1986.60 (sag 10.669).

pdf-icon

14.

Konfliktvarsel.

Funktionærfagforening kunne optræde med fuldmagt for medlemmerne i forbindelse med strejker og lockout. Arbejdsretten Arbejdsretligt Tidsskrift 1989.136 (sagerne 89.086 og 89.118).

pdf-icon

15.

Muslimske kvinders tørklæder.

Retsforlig hvor Toms fabrikker betalte 30.000 kr. og anerkendte ret til at bære praktisk designet tørklæde. Højesteret (forlig) pdf-icon
16.

Regionsafdelings ret til landsforeningsmidler.

Et tidligere medlem af humanitær organisation tilpligtet til at tilbagebetale tilskud. Retten i Slagelse (upåanket)

 
* medarbejder deltog i afsluttende retsmøde.

 

blaa-hvid-roed-groen-linje-frdig udgave

SAGER VEDRØRENDE MYNDIGHEDSUDØVELSE:

Sagerne er opdelt efter emne.

Emne
Resultat
Retsinstans
Tidsskrift
PDF
17.

IT-ansatte på Datacentralen.

Lockout varsel erklæret
ulovligt.
Voldgift pdf-icon
18.

Lægestuderende.

Skattefrihed af konfliktunderstøttelse. Folketingets Ombudsmand pdf-icon
19.

Lægestuderende.

Skattefrihed af konfliktunderstøttelse. Højesteret pdf-icon pdf-icon
20.

Aftenskolelærere.

Arbejdsdirektoratets cirkulærer dømt ulovlige. Østre Landsret pdf-icon pdf-icon
21.

Tjenestemænds pensionsforhold.

Københavns Kommunes praksis dømt ulovlig. Højesteret pdf-icon pdf-icon
22.

Teaterteknikeres forhold.

Odense Kommune pligtig at overenskomstbetale langtidsledige i jobtilbud. Østre Landsret pdf-icon pdf-icon
23.

Folketingets lovindgreb
i overenkomst på EDB-området for IT-ansatte.

Indbegrebet kendt konventionsstridigt. FN/Geneve pdf-icon
24.

Barselsdagpenge. *

4 lægestuderende var berettiget til barselsdagpenge. Østre Landsret pdf-icon
25.

Rigsadvokatens undersøgelser i
Nørrebro-sagen.

Rigsadvokatens undersøgelser fundet mangelfulde og i visse henseender ikke uvildige. Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmands beretning om Nørrebro-sagen 1996 pdf-icon
26.

Domstolene som tredje statsmagt.

Søgsmålskompetence for 12 borgere. Prøvelsesret for domstolene af suverænitets-angivelse. Højesteret pdf-icon Sagt om grundlovs
sagen
.
pdf-icon
27.

Dommerinhabilitet.

3 landsdommere inhabile, da præsidenten for Østre Landsret havde været formand for en kommission, som tidligere havde vurderet sagen. Sagen skulle i stedet behandles af 3 dommere fra Vestre Landsret. Østre Landsret pdf-icon
28.

Statsministeren og dokumenter.

Statsministeren pålagt at fremlægge over 1000 dokumenter. Højesteret pdf-icon pdf-icon
29.

Afhøring af centrale politikere og embedsmænd.

Tilladelse til at afhøre udenrigsminister tidl. minister og fhv. ambassadør og generalsekretær. Højesteret pdf-icon pdf-icon
30.

Grundloven og suverænitetsafgivelse
til EU. Intensiv domstolsprøvelse.

Tiltrædelse af Maastricht-traktaten ikke underkendt, men med kriterier angivet for begrænsninger i fremtidige suverænitetsafgivelser. Højesteret pdf-icon pdf-icon
31.

Folketingets indgreb i overenkomstforhandlinger i 1998.

Indbegrebet kendt konventionsstridigt. FN/Geneve pdf-icon
32.

Udregninger af retsafgift.

Ved fastsættelse af retsafgift var værdien alene differencen mellem løn og pension. Højesteret pdf-icon
33.

Kommunes adgang til
at bortvise ansat.

Kommune havde pligt til at foretage høring, også ved bortvisning. Kompensation for ugyldig bortvisning på 150.000 kr. Højesteret pdf-icon pdf-icon
34.

Ministeradfærd og advokats ytringsfrihed.

Sammenligning af en dansk ministers fremgangsmetode med dr. Goebbels’ bevidste gentagelse af løgn til at vildlede befolkningen var indenfor ytringsfrihedens grænser. Østre Landsret Østre Landsrets dombog af 18.maj 2000.
pdf-icon
35.

Adgang til
førtidspension.

Kronisk smertesyndrom anerkendt som givende ret til førtidspension. Højesteret pdf-icon pdf-icon
36.

Opsigelse af direktør i Beredskabsforbundet.

Medhold i krav om godtgørelse på 100.000 kr. Opsigelse ikke ugyldig. Højesteret pdf-icon
37.

Tjenestemændsrettigheder.

Afskedigelse retsstridig. Retsforlig. Højesteret (retsforlig) Højesterets beslutning
pdf-icon
38.

Byretshenvisning underkendt.

Landsrettens henvisning af sagen til byretten blev ophævet. Højesteret pdf-icon pdf-icon
39.

Tvangsflytning af Thule-befolkningen.

A. Thule-stammen anerkendt som juridisk enhed.
B. Staten havde i 1953 ulovligt tvangsflyttet befolkningen
C. Kravene på erstatning var ikke forældede, og ej heller bortfaldet ved passivitet.
D. Erstatning til de tvangsflyttede og til Thule-stammen.
E. Ikke krav på territorium, idet Højesteret anså området for ikke-konfiskeret, men lovligt eksproprieret.
Højesteret pdf-icon pdf-icon

pdf-icon

40.

Retsafgift i forhold til EMRK art. 6.

Justitsministeriet bevilgede fri process fem dage inden sagen skulle afgøres af et dommerpanel med 7 Højesterets dommere. Folketinget ændrede kort herefter loven i overensstemmelse med det under sagen fremsatte krav. Højesteret pdf-icon