Advokatfirmaet og dets advokater har specialiseret sig inden for særlige grene af juraen.

Der udføres også mere almindelige advokatopgaver.

Vi har en mangeårig erfaring vedrørende sager mellem den enkelte borger og offentlige myndigheder.

Advokatfirmaets virke strækker sig således fra at bistå klienter med f.eks. et dokument (kontrakter, skøder, ægtepagter, testamenter, m.v.) til at udføre principielle sager.

Beslutningstagere kan ofte have behov for en hurtig udarbejdelse af et responsum og/eller såkaldt ”second opinion” om et konkret, juridisk anliggende. Advokatfirmaet har en mangeårig erfaring for sådanne ydelser indenfor den ekspertise, der fremgår af hovedarbejdsområderne.

Afgørende for, om Advokatfirma Christian Harlang vil påtage sig en sag er, om vi har sympati for personen og sagen.

Værdigrundlag

Advokatfirma Christian Harlang arbejder efter følgende værdigrundlag:

IDEALER OG KOMPETENCER

Det Danske Advokatsamfund har i reglerne om god advokatskik bl.a. vedtaget følgende:

”Advokatens stilling i samfundet

I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret.

Advokaten, som for sin klient påtager sig en opgave, har pligt til inden for lovens rammer at udføre den og skal herunder også varetage, hævde og forsvare klientens rettigheder og friheder og være dennes rådgiver.

Advokaten har juridiske og moralske forpligtelser over for klienten, domstolene …for hvilke eksistensen af en fri og uafhængig advokatstand, hvis integritet også bygger på respekt for regler opstillet af standen selv, er en væsentlig forudsætning til værn for menneskerettighederne over for statsmagten og andre interesser i samfundet.”

Advokatfirma Christian Harlang arbejder efter disse idealer.

Igennem årene har Advokatfirma Christian Harlang i overensstemmelse med disse værdinormer haft den ære at føre en række vigtige og principielle sager ved domstolene angående borgernes rettigheder over for det offentlige.

Sådanne sager vil advokatfirmaet fortsat påtage sig i fremtiden, selv om lønsomheden ved dette arbejde – rent forretningsmæssigt – ofte er ringe.

Hovedparten af advokatfirmaets arbejde angår ikke store og principielle sager, men der vil også i mere almindelig sager kunne opstå problemstillinger, hvor de nævnte idealer skal kunne stå deres prøve.

UDVÆLGELSE AF SAGER

Advokatfirma Christian Harlang kan påtage sig en sag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Sagstypen falder inden for vores arbejdsområde,
  • Sagen har et reelt juridisk indhold,
  • Både klienten og sagen er sympatisk.

Dette indebærer, at advokatkontoret aldrig kan udføre en sag alene for ”sagens skyld” eller som en ”faglig udfordring”.

Advokatfirmaet skal altid kunne stå inde for rimeligheden af den interesse, som ønskes fremmet med sagen. Dette gælder, hvad enten der er tale om en lille konkret sag eller et generelt og principielt spørgsmål.

Dette betyder, at Advokatfirma Christian Harlang afslår at påtage sig en sag, hvis klienten og dennes formål med sagen ikke er sympatisk.

Kun hvis der foreligger sympati for klienten og dennes intention med sagen, kan der fra vores side ydes den engagerede, kompetente og tillidsbaserede arbejdsindsats, som er idealet for det gode advokatarbejde.

UAFHÆNGIGHED

Med advokatens stilling i samfundet er det afgørende, at klienten kan stole på advokatens uafhængighed, af andre end klientens interesser.

Advokatfirma Christian Harlang lægger vægt på at forblive i en størrelse, hvor kontoret både kan opfylde kravet om kompetent varetagelse af klientens interesser, og hvor der på intet tidspunkt må kunne opstå tvivl eller usikkerhed om uafhængigheden.