Brug af fast ejendom er omfattet af en vidtgående lovregulering. Man kan ikke foretage sig ret meget med sin ejendom, før man løber ind i denne lovgivning.

Når en privatperson ønsker at foretage byggearbejder, eller en virksomhed står overfor påbegyndelse/udvidelse af en (måske forurenende) produktion, møder vedkommende derfor lynhurtigt en større mængde af uigennemskuelige regler.

De kan ofte tillade, forsinke eller hindre det påtænkte projekt. Myndighederne har pligt til at vejlede borgeren i forbindelse med afgørelsessager, også i miljø-, plan- og byggeretlige spørgsmål, men lige så ofte mødes borgeren desværre af kun lidt hjælpsomhed, til tider ligefrem vrangvillighed. Der opleves således ikke en tradition for vejledning af borgerne på disse områder.

Er der tale om en forurenende produktion, har både erhvervsvirksomheden og dennes naboer rettigheder, som skal respekteres. Derudover har regler om beskyttelse af dyr, planter og miljøet i øvrigt fået en stigende betydning for virksomheders etablerings- og udvidelsesmuligheder i EU.

Dertil kommer naboretlige sager. De handler om mulig fjernelse af en genevoldende tilstand eller adfærd, eller erstatning for værditab som følge af en i øvrigt lovlig råden over tilstødende ejendomme (f.eks. opførsel af telemaster, skyggende træer og drift af støj-, lugt-, støv- eller anden forurenende virksomhed).

På et tidligt stadie eller i hvert fald når en miljøsag, plansag eller byggesag begynder at ”køre af sporet” hos myndighederne, kan det ofte være en fordel at involvere assistance fra en advokat, så processen bringes på rette vej, og der tilvejebringes en afgørelse, som respekterer personers og virksomheders rettigheder.

Der kan ligeledes være god grund til at spørge en advokat til råds, inden en uenighed mellem to private parter har medført, at der er anlagt en retssag.