Som et ideal har ethvert menneske visse – i en demokratisk retsstat helt grundlæggende – rettigheder. Staten er derfor også i en lang række tilfælde pålagt en forpligtelse til at handle, således at disse rettigheder kan nydes effektivt.

Menneskerettigheder omfatter bl.a.:

  • enhvers ret til uafhængig, domstols- eller domstolslignende prøvelse af en sag, som har et juridisk indhold (sagen skal bl.a. også gennemføres indenfor rimelig tid og med respekt for ”equality of arms”)
  • forbud mod direkte og indirekte diskriminering p.g.a. etnicitet, køn, religion, fagforeningsforhold, m.v.
  • beskyttelse af privatliv og familieliv
  • ytringsfrihed (omfatter også kritik af offentlige myndigheder og personer, men denne ret afgrænses bl.a. overfor retten til privatliv)
  • frihed for tortur og nedværdigende eller umenneskelig behandling (inkl. forbud mod udsendelse til et land, hvor et menneske risikerer at blive udsat for sådanne krænkelser – uanset borgerens nationalitet)
  • retten til liv (staten er derfor forpligtet til at foretage behørig efterforskning af mord og dødsfald og at beskytte mod livsfarlige overfald, m.v.)
  • frihedsberøvelse må kun ske til helt bestemte formål
  • foreningsfrihed (herunder også retten til at være eller ikke at være medlem af en forening)
  • forsamlingsfrihed (eksempelvis retten til at samles i demonstration)

Indgreb i disse friheder kan kun ske, hvis der er et proportionelt forhold mellem et relevant formål og det middel, der anvendes. Det forudsætter også, at indgrebet har hjemmel i lov eller anden bestemmelse, og at denne hjemmel er tilstrækkeligt klar.

Grundlæggende rettigheder omfatter også spørgsmålet om borgere i Danmark har ret til at anlægge sag mod staten, når det kan drages i tvivl, om deltagelse i en EU-traktat eller en krig sker i overens stemmelse med grundloven.

Advokatfirma Christian Harlang har over de sidste 30 år ført stort antal sager om spørgsmål, der involverer disse for et demokratisk samfund helt essentielle og uundværlige rettigheder.

Klik her for at gå til den særlige sektion af hjemmesiden om principielle sager.

Klik her for at besøge den særlige hjemmeside om grundlovssagen om Irak-krigen (www.grundlovssagen.dk)