I sagen havde Østre Landsret d. 17. februar 2012 pålagt en borger at betale en berammelsesafgift på 75.000 kr., inden hans retssag kunne afgøres af landsretten. Højesteret har i kendelse afsagt d. 20. november 2012 bestemt, at borgeren alene skulle betale en afgift på 2.000 kr., fordi der var tale om myndighedsudøvelse.

Det er nu afklaret, at også retssager om borgeres erstatningskrav, der udspringer af myndigheders pligtmæssige opgavevaretagelse er omfattet af det særlige retsafgiftsloft for sager om ”myndigheds-udøvelse”, fordi borgernes krav ”…har en sådan særlig tilknytning til varetagelsen af [myndighedens] forpligtelse efter [loven], at kravet angår prøvelse af myndighedsudøvelse.”

Retssagen drejer sig om en myndigheds erstatningsansvars-pådragende adfærd overfor en privat borger og dennes (nu ophørte) virksomhed. Kravet baserer sig hovedsagligt på, at den pågældende myndighed ikke har overholdt en driftsaftale med virksomheden, i henhold til hvilken virksomheden skulle varetage en række af myndighedens undervisningsmæssige opgaver.

Som resultat af Højesterets afgørelse sparede borgeren en samlet retsafgiftsbelastning i sagen på 292.000 kr.

Højesterets kendelse er optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen, som U 2013.523 H.