Erstatningssager vedrører dækning af et økonomisk tab og forekommer indenfor stort set alle retsområder.

På det privatretlige område kan det dreje sig om tab, der er opstået som følge af personers og virksomheders (f.eks. konkurrerende virksomheders) skadegørende og uagtsomme eller forsætlige handlinger og undladelser.

Der sondres mellem såkaldt personskade, tingsskade og almindelig formueskade.

Sker den ansvarspådragende skade i et kontraktsforhold, kan den skadelidte part sædvanligvis kræve enten at blive stillet, som om kontrakten var blevet opfyldt (positiv opfyldelsesinteresse), eller som om aftalen ikke var blevet indgået (negativ kontraktsinteresse).

I sidstnævnte tilfælde vil der også kunne opstå erstatningskrav for udgifter, som den skadelidte har pådraget sig i forbindelse med forhandlingerne.

Indenfor det offentligretlige område, hvor modparten typisk er staten, en region eller en kommune, kan det dreje sig om tab, der er opstået som følge af ulovlige afgørelser, herunder ulovlige tilbagekaldelser af tilladelser og autorisationer, m.v. I visse særlige tilfælde kan der blive tale om, at en offentlig myndighed ifalder erstatningsansvar p.g.a. passivitet.

Advokatfirma Christian Harlang har mere end 30 års praktisk erfaring med førelse af erstatningssager både indenfor og udenfor kontrakt, mod private såvel som det offentlige.